top of page

תיכון תמר אריאל

יזמות בת קיימא ממריאה בחוות שמיטה של תיכון תמר אריאל.

StartUpRoots הביא את הציוד ותוכנית לימודים שמיטה. האם ידעת שאתה יכול לשפר את צדק המזון ולחקלאות בת קיימא (95% פחות מים, ללא חומרי הדברה כימיים) באמצעות חקלאות הידרופונית, אפילו בזמן שמיטה? הכיתה של הרב אבירם התחילה tours ויצרה מכירות עוד לפני שקיבלה את תוכנית הלימודים ליזמות שלנו.

Previous
Next
bottom of page